z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia formy przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu sprawozdań do zarządu powiatu

z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zaopiniowania nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr764 Kielce-Staszów-Połaniec w miejscowości Raków

z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w przyziemiu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, celem uruchomienia Ośrodka Badań Klinicznych zarządzanego przez Instytut Naukowy

z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii do realizacji inwestycji celu publicznego, dla części inwestycji pod nazwą ,,Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, zlokalizowanej na terenie gminy Oleśnica w obrębie Strzelce w powiecie staszowskim na działkach nr ew. 276, 876, 491/6

z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: "Budowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Grzybów - strefa B i C" realizowanej w ramach projektu pn.: "Staszowski obszar gospodarczy szansą dla regionu"

z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2014 roku

z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok