z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego

z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu ul. Ruszczańska 23

z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ulic Akacjowej, Wiśniowej, odcinka nr 4 w ramach zadania „Rozbudowa ulic na osiedlu Staszówek w Staszowie”

z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej pn.: Rozbudowa ulicy Place w ramach zadania „Rozbudowa ulic na osiedlu Staszówek w Staszowie”

z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/15 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie  zasad rozpatrywania i rozliczania w 2015 roku, wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów nauki w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Staszowskiego za 2014 rok

z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2014 rok

z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2014 rok