z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pracownikowi jednostki organizacyjnej pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ulokowania wolnych środków Powiatu Staszowskiego w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu pomieszczeń w budynku usytuowanym w Staszowie przy ul. 11 Listopada 1

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu pomieszczeń w budynku usytuowanym w Staszowie przy ul. 11 Listopada 1

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Staszowskim

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Panu Mariuszowi Ziętarskiemu – nauczycielowi konsultantowi Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie ul. Koszarowa 7 pełnienia obowiązków dyrektora placówki z dniem 1 stycznia 2017 roku

z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 13/16 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2016r.

z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 12/16 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zasad rozpatrywania i rozliczania w 2016 roku, wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów nauki w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego.

z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu: Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023