z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski, a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 roku

z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w Staszowie w sprawie zatwierdzenia podziału środków i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski, a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 roku

z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Sportowemu w Staszowie

z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Staszowskiego za 2015 rok

z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2015 rok

z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2015 rok

z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wyrównywanie szans w rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawnej (niewidomej) z terenu Powiatu Staszowskiego poprzez pomoc w utrzymaniu i zastosowaniu profilaktyki zdrowotnej wobec psa przewodnika osoby niewidomej”

dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie piekarnika trzykomorowego PS– 3