z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego Powiatu Staszowskiego z zakresu pomocy społecznej

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie aktualizacji wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych na rok 2017

z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej pn. Spotkanie wigilijne członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Staszowie”

z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu: Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na lata 2017-2020 z perspektywą 2025 r.

z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia oceny ofert w postępowaniu przeprowadzonym w toku otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego Powiatu Staszowskiego z zakresu pomocy społecznej

z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku Domu Pomocy Społecznej dla 100 osób, w tym: 20 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych i 80 miejsc dla osób w podeszłym wieku i Domu Pomocy Społecznej dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych

z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert i wyłonienia organizacji pozarządowej, której zostanie powierzona realizacja zadania dot. prowadzenia w 2018 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie trzech drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5871/4