z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie ul. Koszarowa 7

z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Staszowie, oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 4059/5

z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie dla którego organem prowadzącym jest Powiat Staszowski

z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 385020T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 1+390 na działkach nr 114/5, 123/1, 124/1, 134/1, 135/1, 4/1, 136/2, 137/1, 138/1, 5/1,140/1, 6/1, 142/1, 7/1, 144/1, 8/1, 146/1, 10/1, 147/1, 12/1, 149/1, 15/1, 150/1, 151/1, 152/1, 17/1, 153/1, 18/1, 97/1, 154/1, 97/3, 98/1 (98/4, 98/5), 98 (98/2, 98/3), 99/2(99/3, 99/4), 100 (100/1, 100/2), 1/2 (1/4, 1/3), 148/1, 138/4, 13/1, 16/4 obręb 0006 Grzybów, Gmina Staszów”

z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2018 roku

z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oszacowania strat powstałych w lipcu i sierpniu 2018 roku w wyniku zjawisk mających znamiona klęski żywiołowej, na terenie powiatu staszowskiego