z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie dla którego organem prowadzącym jest Powiat Staszowski

z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego

z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Staszowskiego za 2017 rok

z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2017 rok

z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2017 rok

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie do realizacji projektu w ramach programu Erasmus + pn. „Walory geograficzne i turystyczne naszych regionów”

z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami położonymi w Staszowie w ramach projektu podłączenia szkół do sieci światłowodowej

z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2018 roku

z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok