w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert i wyłonienia organizacji pozarządowej, której zostanie powierzone prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego w 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Wojciecha Drysia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 3+820 do km 4+815” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Wojciecha Drysia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice od km 11+800 do km 13+200” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2023-2030”, w zakresie zgodności ze Strategią Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2016 - 2025

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Staszowie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Staszowskiego na 2024 rok

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2024-2031

w sprawie zmiany Uchwały Nr 94/23 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok