w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

w sprawie planu finansowego środków Funduszu Pomocy gromadzonych na rachunku wydzielonym dochodów

w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami mającymi charakter cywilnoprawny powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniem projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 10. Aktywni na rynku pracy.

w sprawie zmiany Uchwały nr 19/24 z dnia 15 marca 2024 r. Zarządu Powiatu w Staszowie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie.

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu Powiatu Staszowskiego na lata 2024-2026

w sprawie ulokowania wolnych środków Powiatu Staszowskiego w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy.