z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

.

z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia uzgodnień dotyczących
wysokości odszkodowania za grunt wydzielony pod poszerzenie istniejącej drogi powiatowej
w Winnicy

.

z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustalenia terminów przyjmowania w roku 2013 wniosków osób niepełnosprawnych w ramach Modułu II programu „Aktywny Samorząd”- pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie wyższym, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

.

z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej
typu Rodzinnego w Połańcu

.

z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Kasprzyka
przedstawiciela Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna ul. Bohaterów 10 Sudeckiej
Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów

.

z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu ofert na realizację zadań publicznych
o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku

.

z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi w ramach zadania pn.:
„Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208T w Połańcu”

.

z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizację  inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: "Budowa odcinka drogi gminnej
Przyborowice - Ceber - Kolonia Ceber"

.

z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ustalenia cen nabycia na rzecz Powiatu Staszowskiego
nieruchomości położonych w Witowicach gm. Bogoria

.

z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 7 drzew gatunku świerk
z terenu nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem 5850 będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

.