z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia powiatowego konkursu
plastycznego pn.: ,,Zielona energia"

 z dnia 23 września 2013 roku w sprawie powołanie Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej
przeznaczonej do brakowania.

z dnia 09 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 r.

z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie przekazania środka trwałego

z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

z dnia 5 listopada 2O13 roku w sprawie powołania i zasad działania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania pn. ,,Budowa wiaty przeznaczonej na śmietnik na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, ul. Szkolna 11."

z dnia 16 października 2013 r. w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie.

z dnia 16 października 2013 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 r.

z dnia 25 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości leśnej położonej na terenie gminy Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, w obrębie Dobra, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 74/1 o pow. 0,2400 ha.