z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu rozpatrywania wniosków dotyczących wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym             

z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia dot. okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych

z dnia 6 października 2015 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

z dnia 30 września 2015 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2015 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

 z dnia 30 września 2015r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego Remontu powiatowych obiektów sportowych w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej dla zadania: „Remont boiska do piłki siatkowej i urządzeń lekkoatletycznych przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Staszowie” przy ul. 11 Listopada 3 zrealizowanego zgodnie z Umową ZP/3/1/IZ/15 z dnia 21 lipca 2015r. – zadanie podstawowe oraz Umową ZP/7/IZ/15 z dnia 02 września 2015r. – zadanie uzupełniające.

z dnia 24 września 2015r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego Remontu powiatowych obiektów sportowych w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej dla zadania: ,,Remont hali sportowej oraz dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu” przy ul. Ruszczańskiej 23 realizowanych zgodnie z Umową ZP/3/2/IZ/15 z dnia 21 lipca 2015r.

z dnia 15 września 2015r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego prac remontowych polegających na „Remoncie odwodnienia (kanalizacja deszczowa, drenaż) placu szkolnego oraz usuwania skutków stagnacji wody opadowej w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie na dz. nr ew. 5856/12” realizowanych zgodnie z Umową Nr IZ.1.2015 z dnia 3 sierpnia 2015r.

z dnia 11 września 2015 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

z dnia 10 września 2015 roku w sprawie sposobu postępowania w Starostwie Powiatowym w Staszowie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

z dnia 8 września 2015 roku w sprawie przyznania nagród Starosty Staszowskiego na rok 2015