z dnia 2 października 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego dostawy i montażu urządzeń rekreacyjno-sportowych dla zadania pn. Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu przy Zespole Szkół im. Stanisława Stasica w Staszowie

z dnia 18 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Starosty Staszowskiego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych prowadzonych przez powiat staszowski na 2018 rok

z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

z dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, połozonej w gminie Szydłów w obrebie Osówka, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 11/3 o pow. 0,1000 ha

z dnia 10 września 2018 roku w sprawie przyznania nagród Starosty Staszowskiego na 2018 rok

z dnia 10 września 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 5 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie udziału przysługującego Skarbowi Państwa wynoszącego 6/180 części w nieruchomości położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej nemerem działki 2614 o pow. 0,1690 ha

z dnia 4 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu „ Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego