z dnia 5 września 2023 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki w miejscowościach Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGRy" w ramach Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji strategicznych

z dnia 4 września 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2023 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2023 rok

z dnia 7 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru dokumentacji projektowej dla projektu pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki w miejscowościach Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGRy" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego

z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 2920/8 o pow. 0,0090 ha, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KI1A/00046113/5, powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu  oraz  przyjęcia regulaminu przetargu

z dnia 7 lipca 2023 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego wewnętrznej komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2023 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie powoływania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu państwa położonych w powiecie staszowskim, woj. świętokrzyskie