Wydział Administracji Architektoniczno Budowlanej

 • Rejestr pozwoleń na budowę.
 • Ewidencja obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania.


 

Wydział Organizacji i Nadzoru

 • Rejestr uchwał Rady Powiatu.
 • Rejestr uchwał Zarządu Powiatu.


 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 • Księga ewidencji robót geodezyjnych.
 • W Referacie Geodezji i Katastru znajdują się rejestry gruntów prowadzone w systemie informatycznym EWOPIS v.Windows dla każdego obrębu. Rejestry obejmują dane podmiotowe i przedmiotowe wszystkich działek znajdujących się na terenie powiatu staszowskiego. Dane z rejestru gruntów są wydawane na wniosek właścicieli i osób władających gruntami odpłatnie. w przypadku wniosku o wydanie danych podmiotowych osób nie będących właścicielami bądź władającymi gruntem dane te są wydawane na podstawie wniosku i załącznika do wniosku w postaci o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. Wzór wniosku i załącznika do wniosku do pobrania poniżej.
 • Ewidencja gruntów i budynków.


Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 •    1. Rejestr gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej i leśnej.
 •    2. Rejestr gruntów podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu.
 •    3. Rejestr gruntów rozdysponowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa.
 •    4. Rejestr gruntów będących w zasobie Skarbu Państwa.
 •    5. Rejestr gruntów stanowiących własność Powiatu Staszowskiego.


Korzystanie z posiadanych rejestrów obejmuje nazwiska i  imiona osób oraz adresy ich zamieszkania.

 

Wydział Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki

 • Rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Rejestr niepublicznych placówek oświatowych.
 • Ewidencja uczniowskich klubów sportowych.
 • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej.


 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 • Rejestr wydanych pozwoleń i zezwoleń.
 • Rejestr wydanych kart wędkarskich.
 • Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
 • Rejestr wpływu wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na leśne.
 • Rejestr roślin i zwierząt ich uprawy i hodowli oraz części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych których Rezczpospolita Polska jest stroną, a które uzyskały zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska.


Ewidencje:

   1. Pomników przyrody.
   2. Użytków ekologicznych.
   3. Stanowiska dokumentacyjne.
   4. Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe.

 

Wydział Komunikacji i Transportu

 • Ewidencja i rejestry pojazdów.
 • Ewidencja stacji kontroli pojazdów.
 • Ewidencja kierowców.
 • Ewidencja ośrodków szkolenia.
 • Ewidencja i rejestr instruktorów nauki jazdy.
 • Ewidencja osób, którym wydano karty parkingowe.
 • Ewidencja i rejestr wydanych licencji i wnisków licencyjnych na krajowe drogowe przewozy osób i rzeczy.
 • Ewidencje i rejestr wydanych zezwoleń na przewozy na potrzeby własne.
 • Ewidencja i rejestr zatwierodzonych projektów zmiany organizacji ruchu.


Dane z w/w rejstrów udostępnia się osobom i podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa zgonie z art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 883).

 

Archiwum zakładowe

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2002r Nr 171, poz. 1396 z póżn. zm.) o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w Starostwie Powiatowym w Staszowie jest prowadzone archiwum zakładowe.

Archiwum zakładowe przejmuje akta z komórek organizacyjnych na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych, sporządzonych odrębie akt kategorii "A" i kategorii "B".

Udostępnienie akt odbywa się na miejscu w lokalum archiwum lub wypożycza poza obrę archiwum.

Akta udostępnia się do celów służbowych wyłącznie własnym pracownikom za zgodą naczelnika komórki organizacyjnej z kórej dane akta pochodzą.

Korzystanie z akt do celów urzędowych odbywa się na podstawie karty udostepnienia.

Wydanie akt poza obręb archiwum zakłądowego następuje wyłącznie za zgodą Starosty na podstawie pisemnego wniosku np. prokuratury, sądu lub innej jednostki, na rzezc której ma nastąpić wydanie akt.

Poniżej wzór karty udostępnienia.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.jpg)Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.jpg2013-08-07 14:44
Download this file (Potwierdzenie.jpg)Potwierdzenie.jpg2013-08-07 14:44
Download this file (Wniosek o udostepnienie danych osobowych.jpg)Wniosek o udostepnienie danych osobowych.jpg2013-08-07 14:45
Download this file (Karta udostępniania.jpg)Karta udostępniania.jpg2013-08-07 14:45