Drukuj
Starostwo powiatowe
rejestry, ewidencje, archiwa

Wydział Administracji Architektoniczno Budowlanej


 

Wydział Organizacji i Nadzoru


 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Referat Gospodarki Nieruchomościami.


Korzystanie z posiadanych rejestrów obejmuje nazwiska i  imiona osób oraz adresy ich zamieszkania.

 

Wydział Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki


 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Ewidencje:

   1. Pomników przyrody.
   2. Użytków ekologicznych.
   3. Stanowiska dokumentacyjne.
   4. Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe.

 

Wydział Komunikacji i Transportu


Dane z w/w rejstrów udostępnia się osobom i podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa zgonie z art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 883).

 

Archiwum zakładowe

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2002r Nr 171, poz. 1396 z póżn. zm.) o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w Starostwie Powiatowym w Staszowie jest prowadzone archiwum zakładowe.

Archiwum zakładowe przejmuje akta z komórek organizacyjnych na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych, sporządzonych odrębie akt kategorii "A" i kategorii "B".

Udostępnienie akt odbywa się na miejscu w lokalum archiwum lub wypożycza poza obrę archiwum.

Akta udostępnia się do celów służbowych wyłącznie własnym pracownikom za zgodą naczelnika komórki organizacyjnej z kórej dane akta pochodzą.

Korzystanie z akt do celów urzędowych odbywa się na podstawie karty udostepnienia.

Wydanie akt poza obręb archiwum zakłądowego następuje wyłącznie za zgodą Starosty na podstawie pisemnego wniosku np. prokuratury, sądu lub innej jednostki, na rzezc której ma nastąpić wydanie akt.

Poniżej wzór karty udostępnienia.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.jpg)Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.jpg2013-08-07 14:44
Download this file (Potwierdzenie.jpg)Potwierdzenie.jpg2013-08-07 14:44
Download this file (Wniosek o udostepnienie danych osobowych.jpg)Wniosek o udostepnienie danych osobowych.jpg2013-08-07 14:45
Download this file (Karta udostępniania.jpg)Karta udostępniania.jpg2013-08-07 14:45