Zakres działań Wydziału Geodezji i Ewidencji Gruntów


1. Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Ewidencji Gruntów należą zadania służby geodezyjnej i kartograficznej znajdujące się w kompetencji Starosty.
2. W szczególności do kompetencji wydziału należy:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
2) utrzymanie w stałej aktualności bazy danych ewidencyjnych,
3) zakładanie osnów szczegółowych,
4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
6) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
7) przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
8) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
9) zatwierdzanie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych,
10) kontrola opracowań przekazywanych do zasobu - sprawdzenie czy forma i zakres przekazywanej dokumentacji są zgodne z wymogami i zasadami wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
11) przyjmowanie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów i informacji powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
12) prowadzenie mapy zasadniczej - wprowadzanie zmian powstałych w wyniku podziałów nieruchomości, inwentaryzacji urządzeń podziemnych i budynków itp.,
13) przygotowanie i udostępnianie zamówionych map w formie wydruków oraz w wersji elektronicznej,
14) obsługa powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
15) obsługa wykonawców zgłaszających prace geodezyjne i kartograficzne – rejestracja zgłoszeń, przygotowanie materiałów i wydanie zaleceń odnośnie ich wykorzystania, poinformowanie o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy,
16) zarządzanie nieruchomościami wydzielonymi w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki i budowli triangulacyjnych,
17) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami budżetowymi pozyskiwanymi na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
18) prowadzenie spraw z zakresu scaleń i wymiany gruntów.

.