Zakres działań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


1. Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należą sprawy dotyczące ochrony środowiska i korzystania z jego zasobów, sprawy związane z rolnictwem oraz nadzorem nad gospodarką leśną.
2. W szczególności do kompetencji wydziału należy:
1) wykonywanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym, w tym wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego, rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
2) wykonywanie zadań określonych w ustawie o lasach, związanych ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
3) wykonywanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, związanych z rekultywacją gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
4) wykonywanie zadań określonych w ustawie prawo łowieckie, w tym m.in. związanych z wydzierżawianiem obwodów łowieckich polnych,
5) wykonywanie zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody związanych m.in. z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gmin,
6) wykonywanie zadań określonych w ustawie prawo wodne, w tym wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,
7) wykonywanie zadań określonych w ustawie prawo geologiczne i górnicze, a w szczególności związanych z udzielaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, zatwierdzaniem projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych,
8) wykonywanie zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska, dot. w szczególności ochrony powietrza przed  zanieczyszczeniami, emitowaniem hałasu i pól elektromagnetycznych,
9) udostępnianie posiadanych informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie w tym zakresie dostępnej bazy danych,
10) sporządzenie programu ochrony środowiska oraz koordynacja lub realizacja zawartych w nim działań proekologicznych,
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami budżetowymi pozyskiwanymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
12) podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia naruszania przepisów o ochronie środowiska oraz negatywnego oddziaływania na środowisko,
13) kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty,
14) wykonywanie zadań określonych w ustawie o odpadach, w tym zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, wydawanie wymaganych prawem zezwoleń i decyzji,
15) wykonywanie zadań określonych ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
16) wykonywanie zadań z zakresu handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji należących do kompetencji Starosty.

.