Zakres działań Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

 

1. Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych należą zadania związane z zarządzaniem procesem pozyskiwania i wykorzystania bezzwrotnych środków finansowych, prowadzeniem i koordynowaniem realizacji inwestycji Powiatowych oraz zadania związane z zarządzaniem procesem udzielania zamówień publicznych w Starostwie w trybie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. W szczególności do kompetencji wydziału należy:
1) monitorowanie programów umożliwiających absorpcję środków finansowych z funduszy UE i innych źródeł krajowych i zagranicznych,
2) przygotowywanie i prowadzenie projektów finansowanych z ww. źródeł, w szczególności nadzór nad ich realizacją, monitoringiem, ewaluacją oraz rozliczaniem,
3) doradzanie innym komórkom i jednostkom organizacyjnym w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, o których mowa w pkt. 1,
4) współdziałanie z gminami Powiatu, innymi powiatami, samorządową administracją wojewódzką oraz administracją centralną w celu pozyskiwania funduszy na realizację wspólnych przedsięwzięć.
5) opracowywanie projektów planów w zakresie zadań inwestycyjnych,
6) kompleksowe przygotowywanie procesów inwestycyjnych w tym uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, koordynowanie wykonania dokumentacji budowlanej, uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowę oraz kompletowanie dokumentów do wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w zakresie działań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Powiatu,
7) zapewnienie nadzoru i koordynowanie realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
8) pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego,
9) sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
10) przekazywanie do użytkowania wykonanych obiektów inwestycyjnych na rzecz właściwego podmiotu,
11) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie inwestycji, w szczególności z Zarządem Dróg Powiatowych.
12) przeprowadzanie formalno prawnej procedury zamówień publicznych na zasadach określonych ustawą i odrębnym zarządzeniem Starosty,
13) opracowywanie planów w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych w Starostwie,
14) zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
15) gromadzenie informacji o przygotowywanych i przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.