Zakres działań Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego


1. Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego należą zadania ochrony i promocji zdrowia, sprawy obywatelskie oraz polityka społeczna Powiatu. Wydział realizuje także zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
2. W szczególności do kompetencji wydziału należy:
1) wykonywanie zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym dotyczących realizacji uprawnień powiatu jako organu założycielskiego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wynikających z obowiązujących przepisów m.in. w zakresie
tworzenia, przekształcania i likwidacji zoz, , sprawowania nadzoru i kontroli nad zoz,
2) ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,
3) wykonywanie zadań w zakresie polityki społecznej, w tym udzielanie ze środków PFRON pomocy dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej,
4) obsługa administracyjno – biurowa oraz współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.
5) poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych oraz pracodawców,
6) realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich, w tym wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym,
7) udzielanie pomocy repatriantom przewidzianej w ustawie o repatriacji,
8) wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad działalnością stowarzyszeń oraz stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym realizacja prawa wypowiadania się w sprawie wniosku o rejestrację stowarzyszenia, wydawanie decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich terenowych jednostek organizacyjnych, nie
prowadzących działalności gospodarczej,
9) wykonywanie zadań określonych w ustawie o fundacjach,
10) wykonywanie zadań określonych ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
11) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagranicznych przedsiębiorców na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej,
12) prowadzenie biura rzeczy znalezionych,
13) współpraca z powiatowymi inspekcjami, służbami i strażami w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
14) wykonywanie zadań w zakresie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP związanych z planowaniem i realizacją przez powiat zadań obronnych, w tym organizowanie i współudział w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej oraz uczestniczenie w pracach powiatowej komisji lekarskiej, organizowanie akcji kurierskiej, prowadzenie i aktualizacja wymaganej dokumentacji planistycznej,
15) wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, w tym organizowanie ochrony przeciwpowodziowej w Powiecie, monitorowanie zagrożeń i występujących klęsk żywiołowych, prognozowanie rozwoju sytuacji oraz przedstawianie stosownych meldunków Staroście, organizowanie i zapewnienie warunków funkcjonowania i ciągłości działania powiatowego centrum zarządzania
kryzysowego , opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,
16) prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych Starostwa.

.