Zakres działań Zespołu Radców Prawnych


1. Do zakresu działania Zespołu Radców Prawnych należy świadczenie pomocy prawnej w rozumieniu przepisów o zawodzie radcy prawnego.
2. W szczególności do kompetencji wydziału należy:
1) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych wydawanych lub przygotowywanych przez Zarząd , Starostę, Wicestarostę i komórki organizacyjne Starostwa, a w szczególności:
a) projekty uchwał,
b) decyzje indywidualne w skomplikowanych sprawach,
c) umowy, porozumienia,
d) odmowy uznania roszczeń,
e) sprawy związane z postępowaniem przed organami orzekającymi.
2) bieżąca obsługa prawna Zarządu i komórek organizacyjnych Starostwa,
3) udzielanie pomocy prawnej w zakresie właściwego stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa przez komórki organizacyjne Starostwa,
4) wydawanie opinii prawnych z zakresu działania organów Powiatu,
5) uczestnictwo w rokowaniach i negocjacjach,
6) sprawowanie zastępstwa procesowego,
7) bieżące informowanie Zarządu oraz naczelników wydziałów Starostwa obowiązującym stanie prawnym i jego zmianach,
8) uczestniczenie w sesjach Rady Powiatu,
9) prowadzenie rejestru spraw sądowych i opinii prawnych Starostwa (repertorium)
3. Pracą Zespołu kieruje Koordynator wyznaczony przez Starostę spośród zatrudnionych radców prawnych.

.