Zakres działań Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą


1. Do zakresu działania Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą należą zadania związane z promocją Powiatu Staszowskiego, a w szczególności promocją gospodarczą i turystyczną. Wydział realizuje również zadania z zakresu komunikacji społecznej oraz public relations.
2. W szczególności do kompetencji wydziału należy:
1) przygotowywanie, wdrażanie i aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu,
2) organizacja akcji i imprez o charakterze promocyjnym oraz udział w targach i wystawach krajowych i zagranicznych,
3) podejmowanie działań związanych z rozwojem gospodarczym powiatu,
4) prowadzenie spraw dotyczących kontaktów z zagranicą- nawiązywanie i rozwijanie współpracy zagranicznej,
5) inicjowanie, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnoinformacyjnych o Powiecie,
6) prowadzenie spraw związanych z współtworzeniem i przystępowaniem Powiatu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych oraz regionalnych,
7) obsługa merytoryczna strony internetowej Powiatu,
8) obsługa działalności Starosty i Członków Zarządu w ramach pełnionych przez nich funkcji w organizacjach, stowarzyszeniach itp.,
9) redagowanie gazety „Powiat Staszowski",
10) organizacja świąt państwowych i uroczystości lokalnych,
11) współpraca ze środkami masowego przekazu, organizowanie konferencji prasowych,
12) prezentowanie , wyjaśnianie i uzasadnianie w środkach masowego przekazu działań Starosty i Zarządu Powiatu oraz stanowiska w ważnych sprawach należących do zakresu działania powiatu,
13) prowadzenie okolicznościowej korespondencji Starosty i Zarządu,
14) prowadzenie kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społecznogospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu,
15) współpraca z gminami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i rozwoju turystyki oraz organizacji imprez turystycznych,
16) realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

.