Geolog Powiatowy

 

Do zakresu działania Geologa Powiatowego należy wykonywanie zadań określonych w ustawie prawo geologiczne i górnicze:

 • wykonywanie zadań organu administracji geologicznej pierwszej instancji w zakresie:
  a) spraw związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych lub w określonych przypadkach wnoszenie sprzeciwu dotyczącego wykonywania robót geologicznych,
  b) spraw związanych z zatwierdzaniem dokumentacji geologicznej w drodze decyzji lub w określonych przypadkach przekazywanie dokumentacji do właściwych miejscowo organów administracji geologicznej.
 • nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzenia dokumentacji geologicznej;
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych;
 • powadzenie spraw związanych z udzielaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20000m3, działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych,
 • prowadzenie spraw związanych z cofnięciem oraz stwierdzaniem wygaśnięcia koncesji w przypadkach określonych w ustawie prawo geologiczne i górnicze,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu uzyskanej koncesji,
 • aktualizacja Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w zakresie danych dotyczących koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
 • gromadzenie i analiza informacji o naliczeniu opłaty eksploatacyjnej oraz kopii dowodów jej uiszczenia przez przedsiębiorców posiadających koncesję, a w przypadku ich nieprzedłożenia, wymierzanie opłat w drodze decyzji;
 • przyjmowanie i analiza informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny, corocznie przedkładanej przez przedsiębiorców;
 • ustalanie opłaty dodatkowej,
 • zamieszczanie w publicznym dostępnym wykazie informacji o środowisku z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze,
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
 • odmawianie w drodze decyzji udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie;
 • opiniowanie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych będących we właściwościach Starosty oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 • uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych będących we właściwościach Starosty oraz w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 • gromadzenie i archiwizowanie zgromadzonej informacji geologicznej.
 • wykonywanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • kontrola stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz prowadzenie sprawozdawczości w sprawach ochrony gruntów
 • prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach.