Uwaga uczniowie/studenci

            Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że Zarząd Powiatu w Staszowie, na podstawie uchwały nr 13/21 z dnia 15 lutego 2021r. , przyjął  zasady rozpatrywania i rozliczania w 2021 roku, wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  kosztów nauki w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”-  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

Zgodnie z w/w uchwałą rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w 2021 roku. Wnioski należy składać w następujących terminach:
1) na pierwsze półrocze - semestr letni,  rok akademicki (szkolny)  2020/2021:
od dnia 01 marca 2021 roku  do dnia 31 marca 2021 roku,
2) na drugie półrocze - semestr jesienno-zimowy, rok akademicki (szkolny) 2021/2022:
od dnia 01 września 2021 roku do dnia 10 października 2021r.

Realizator dopuszcza możliwość złożenia wniosku o refundację kosztów czesnego pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Realizatora w okresie trwania bieżącego roku szkolnego/akademickiego. Wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego/szkolnego podlega negatywnej weryfikacji formalnej. 

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku należy zapoznać się z przyjętymi przez Zarząd  zasadami rozpatrywania i rozliczania wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  kosztów nauki w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”-  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

Informujemy, że Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON na pokrycie kosztów nauki w jednym półroczu/semestrze, nie może być wyższa od maksymalnej kwoty dofinansowania określonej  w Rozdziale III w/w dokumentu.    

Zasady rozpatrywania i rozliczania w 2021 roku, wniosków dotyczących dofinansowania ze środków PFRON  kosztów nauki w ramach Modułu II programu , a także druki wniosków   są dostępne
 w wykazie załączników do pobrania. Druki wniosków można  także otrzymać w Starostwie Powiatowym w Staszowie, w  siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (pokój B-13, tel. 15-866-50-72).

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia  można także złożyć w formie  elektronicznej
(w aktywnym formularzu),   w dedykowanym przez PFRON systemie informatycznym  pn.”System  Obsługi Wsparcia” (SOW),  po zalogowaniu  się Wnioskodawcy na stronie internetowej : https://sow.pfron.org.pl  .  W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej Wnioskodawcy przysługuje zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia maksymalnie do kwoty 800,00 zł, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).