Na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a, art. 6 pkt. 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Marcin Lizak o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

                                                                                                        orzekam

Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Oleśnica, gm. Oleśnica, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 202/1, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 90 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa zgodnej z ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze  zm.), zarządzenia Nr 70/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 maja 2021 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz sporządzony dla nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 124b, w związku z art. 124a, art. 6 pkt 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późn. zm) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku inwestora PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorne, w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Izabela Wyszyńska o udostępnienie nieruchomości

                                                                                            orzekam

udostępnić Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Mucharzew, gm. Osiek oznaczone numerami ewidencyjnymi działek: 635 o pow. 0,7500 ha, 867 o pow. 0,6900 ha i 868 o pow. 0,7200 ha dla których Sąd Rejonowy w Staszowie prowadzi księgę wieczystą nr KI1A/00043379/6, w celu wykonania czynności polegających na wymianie przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 220 kV Połaniec – Chmielów tor I. Przebieg linii oraz obszar przewidziany do zajęcia na czas wykonywania robót przedstawiono na załącznikach mapowych w skali 1:1000 – stanowiących załączniki graficzne do niniejszej decyzji. Powierzchnie gruntu przewidziane do zajęcia na czas wykonywania robót na nieruchomościach położonych w obrębie Mucharzew gm. Osiek oznaczonych nr ewidencyjnymi działek 635, 867 i 868 wynoszą kolejno 28,6 m2, 116,75 m2 i 37,0 m2 (tj. obszar zaznaczony na załącznikach mapowych szrafurą koloru różowego).

o czynnościach wyznaczenie ujawnionych punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej o nr 566 obręb Jasień gmina Staszów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia granic działki ewidencyjnej o nr 2082 obręb Połaniec gmina Połaniec

o czynnościach ustalenia / wyznaczenie granic działki ewidencyjnej o nr 504 obręb Bogoria gmina Bogoria

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenie punktów granicznych i przyjęcia granic działki ewidencyjnej o nr 527 obręb Szczeka gmina Rytwiany

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

                                                                            informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rytwiany, gm. Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1577, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur dn225 mm PE.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

                                                                                        informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rytwiany, gm. Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1575/2, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur dn225 mm PE.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735), art. 124 i 124a w związku z art. 113 ust. 6, 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

                                                                         Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Oleśnica, gm. Oleśnica oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 505, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych pomiędzy działką nr nieujawnioną w EGiB (znajdującą się w pasie drogowym DK 79 pomiędzy działką nr 961 obręb Ruszcza, a działką 5408/12 obręb Połaniec) z działkami sąsiednimi nr: 335/3, 337/2, 338/2 i 341 - miejscowość Rybitwy/Ruszcza gmina Połaniec

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczeniem punktów granicznych działki ewidencyjnej o nr 341/1 obręb Łagówka gmina Bogoria

Na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a, art. 6 pkt. 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie, o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

                                     orzekam

 Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Mikołajów, gm. Osiek, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 577, poprzez udzielenie Grupie Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie, zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przepustów drogowych, naziemnego rurociągu technologicznego przedmagistralnego, drogi wewnętrznej technologicznej oraz instalacji odwadniającej w rejonie Zakładu Górniczego Kopalni Siarki „Osiek” w miejscowości Mikołajów na działkach o nr ew. 555, 556, 557, 579/1, 578, 580 i 581 gm. Osiek, oraz w miejscowości Pliskowola na działkach o nr ew. 146/16, 146/1, 146/8, 2208, 2207, 2206, 2205, 2204, 2203 i 2202 gm. Osiek zgodnej z ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej o nr 405 obręb Beszowa gmina Łubnice

Na podstawie art. 124b, w związku z art. 124a, art. 6 pkt 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późn. zm) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku inwestora PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorne, w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Izabela Wyszyńska o udostępnienie nieruchomości

           orzekam

udostępnić Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Połaniec, gm. Połaniec oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 914 o pow. 0,8187 ha, w celu wykonania czynności polegających na wymianie przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 220 kV Połaniec – Chmielów tor I. Przebieg linii oraz obszar przewidziany do zajęcia na czas wykonywania robót przedstawiono na załączniku mapowym w skali 1:1000 – stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej decyzji. Powierzchnia gruntu przewidziana do zajęcia na czas wykonywania robót na nieruchomości położonej w obrębie Połaniec gm. Połaniec oznaczona nr ewidencyjnym działki 914 wynosi 137,80 m 2 (tj. obszar zaznaczony na załączniku mapowym szrafurą koloru różowego).

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej o nr 150/2 obręb Zofiówka gmina Łubnice

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działek ewidencyjnych o nr 160/1, 162/1 obręb Kolonia Bogoria gmina Bogoria

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej o nr 509 obręb Potok gmina Szydłów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki o nr 202/2 obręb Oględów gmina Staszów

o czynnościach ustalenia/wyznaczenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oraz przyjęcia przebiegu granic działki o nr 619 obręb Słupiec gmina Łubnice

o czynnościach ustalenia/wyznaczenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oraz przyjęcia przebiegu granic działki o nr 57/2 obręb Budziska gmina Łubnice

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735), art. 124 i 124a w związku z art. 113 ust. 6, 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

                                                                                                    Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Kolonia Pęcławska, gm. Bogoria oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 293 i obrębie Wola Kiełczyńska, gm. Bogoria oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 438, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej powieszeniu kabla światłowodowego typu ADSS oraz przyłączy ADSS do budynków na podbudowie słupów PGE i Orange.

o czynnościach ustalenia granic działki o nr 486/2 obręb Bogoria gmina Bogoria

o czynnościach ustalenia przebiegu granicy w trybie rozgraniczenia nieruchomości między działkami o nr 491 i 492 obręb Pełczyce gmina Bogoria

o czynnościach pomiaru i podziału nieruchomości - działki o nr 156 obręb Grzybów gmina Staszów

o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej o nr 305 obręb Podmaleniec gmina Staszów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczeniem punktów granicznych działki o nr 1271/2 obręb Kłoda gmina Rytwiany

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki oraz przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej o nr 139 obręb Zdzieci gmina Połaniec

o czynnościach ustalenia/wznowienia/wyznaczenia przebiegu granic działki o nr 187 obręb Kolonia Bogoria gmina Bogoria