o czynnościach ustalenia przebiegu granic / wyznaczenia punktów granicznych pomiędzy działkami 1249/5, 1249/6. 1250/5, 1250/6 Suchowola gmina Osiek

o czynnościach ustalenia / wznowienia / wyznaczenia przebiegu granic działki 362/1 Wiśniowa gmina Staszów

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia i przyjęciu granic działki 284/6 Czajków Północny gmina Staszów

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia i przyjęciu granic działki 442 Gorzków gmina Bogoria

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia i przyjęciu granic działki 452 Gorzków gmina Bogoria

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia i przyjęciu granic działki 223/2 Sichów Duży gmina Rytwiany

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia i przyjęciu granic działki 223/1 Sichów Duży gmina Rytwiany

o czynnościach ustalenia przebiegu granic / wyznaczenia punktów granicznych działki - nr działki 6/3 Solec Stary gmina Szydłów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic / wyznaczenia punktów granicznych działki - nr działki 538 Oleśnica gmina Oleśnica

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7a, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

sporządzony dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Bogoria w obrębie Grzybów, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 479/1 o pow. 0,3000 ha i 479/2 o pow. 0,5600 ha, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

o czynnościach ustalenia przebiegu granic / wyznaczenia punktów granicznych działki - nr działki 624 Kępie gmina Oleśnica

o czynnościach  pomiaru i podziału działki - nr działki 449 Gorzków gmina Bogoria

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia granic działek - nr działek 203/14,211/11,639/2 Jasień gmina Staszów

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych - nr działki 5180/10, obręb 01 Połaniec - miasto, z działkami sąsiednimi nr: 5179/1, 5179/4, 5180/9, 5181/2, 5181/4, 6622.

o czynnościach ustalenia granic nieruchomości/wyznaczenia punktów granicznych - nr działek 248, 249 i 252, Wymysłów gmina Połaniec, z działkami sąsiednimi nr: 243, 253, 910, 911/2.

o czynnościach ustalenia granic nieruchomości/wyznaczenia punktów granicznych - nr działki 210, Krzywołęcz gmina Staszów

o czynnościach ustalenia granic nieruchomości/wyznaczenia punktów granicznych - nr działki 215, Kiełczyna gmina Bogoria

o czynnościach ustalenia granic nieruchomości/wyznaczenia punktów granicznych - nr działki 991, Smerdyna gmina Staszów

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Rzeszów, w sprawie udostępnienia  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niedziałki, gm. Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 366/1, w celu wykonania czynności związanych z konserwacją linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Połaniec – Staszów, polegających na wycince zadrzewienia w pasie istniejących linii elektroenergetycznych

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Oleśnica, gm. Oleśnica oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 505, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

o czynnościach ustalenia granic nieruchomości/wyznaczenia punktów granicznych - nr działki 184, Ponik gmina Staszów

o czynnościach ustalenia granic nieruchomości/wyznaczenia punktów granicznych - nr działki 559, Bogoria gmina Bogoria

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, w sprawie udostępnienia  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Tursko Małe, gm. Połaniec oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 137/11 i 140/11, w celu wykonania czynności polegających na wymianie przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Połaniec – Chmielów tor II i linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Połaniec - Rzeszów.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A., w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Mikołajów, gm. Osiek oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 577, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przepustów drogowych, naziemnego rurociągu technologicznego przedmagistralnego, drogi wewnętrznej technologicznej oraz instalacji odwadniającej w rejonie Zakładu Górniczego Kopalni Siarki „Osiek” w miejscowości Mikołajów na działkach nr ew. 555, 556, 557, 579/1, 578, 580 i 581 oraz w miejscowości Pliskowola na działkach nr ew. 146/16, 146/1, 146/8, 2208, 2207, 2206, 2205, 2204, 2203 i 2202 gmina Osiek.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, w sprawie udostępnienia  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Mucharzew, gm. Osiek oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 635, 867 i 868, w celu wykonania czynności polegających na wymianie przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Połaniec – Chmielów tor I.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rytwiany, gm. Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 446/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rytwiany na działkach o nr ewidencyjnym 147/2, 147/1, 156/2, 156/3, 157, 158, 159/1, 160, 161, 446/1, 447/1, 449/1, 450, 401/3, 1034/3, 381 wraz z przyłączami do punktu gazowego na działkach o nr ewidencyjnym 161, 450, 401/3.

o czynnościach ustalenia granic nieruchomości/wyznaczenia punktów granicznych (nr działki 317, Jasień gmina Staszów)

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (nr działki 203/15, Jasień gmina Staszów)

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (nr działki 466, Wola Żyzna)