Informacje ogólne nt. raportu

  • Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 528), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.
  • Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu.
  • Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia   lub nieudzielania zarządowi absolutorium.
  • Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.
  • Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Informacja dot. debaty nad raportem i możliwości udziału   w niej mieszkańców

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

  • W debacie nad raportem  o stanie powiatu  mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
  • Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem  o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.
  • Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.
  • Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia  przez przewodniczącego rady.
  • Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie  wynosi 15.

Miejsce i data sesji rady powiatu na której odbędzie się debata

Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Staszowie ul. Józefa Piłsudskiego 7, (parter budynku)
w dniu 30 czerwca 2023 roku o godz. 900

Treść raportu

Raport o stanie powiatu staszowskiego za 2022 rok

Pobierz plik

Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu mieszkańca powiatu w debacie nad "Raportem o stanie powiatu staszowskiego za rok 2022"         

Pobierz plik

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – dot.  osób biorących udział w debacie nad raportem o stanie powiatu

Pobierz plik

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych –  dot. osób udzielających poparcia mieszkańcowi, który chce wziąć udział w debacie nad raportem o stanie powiatu

Pobierz plik