Wicestarosta Staszowski:   Leszek Guzal

tel. (0 prefix 15) 864 27 65

 Wicestarosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek - 11.00 - 15.00

1. Do zadań Wicestarosty należy w szczególności:

    1)  wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie określonym przez Starostę,

    2)  nadzór i koordynacja pracy podległych mu wydziałów,

    3)  wydawanie w imieniu Starosty i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych, 

    4)  reprezentowanie Starostwa,  w imieniu Starosty  i z jego upoważnieniem udział w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie  negocjacji w sprawach cywilnoprawnych,

     5)  współpraca z Radą, jej komisjami oraz  powiatowymi jednostkami organizacyjnymi,

 2. Wicestarosta w zakresie swoich obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów w ramach określonych w budżecie środków finansowych.

3. W czasie nieobecności Starosty, lub niemożności wykonywania swej funkcji,  jego zadania i kompetencje wykonuje Wicestarosta.