OGŁOSZENIE

Starosty Staszowskiego z dnia 30 listopada 2023 roku

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie Nr LVIII/52/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad projektem:

- w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski na 2024 rok

Termin rozpoczęcia konsultacji: 30 listopada 2023 r.
Termin zakończenia konsultacji: 14 grudnia 2023 r

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Staszowie.
Z projektem można zapoznać się w w/w komórce, a ponadto jest on zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Staszowie www.staszowski.eu.
Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii co do projektu w/w aktu.
Opinie należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Staszowie, składać w kancelarii urzędu lub bezpośrednio do komórki organizacyjnej, o której mowa wyżej.
Do wyrażenia pisemnych opinii wykorzystywany może być formularz, którego wzór również zamieszczono na stronie internetowej starostwa.
Załączniki:

• projekt w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski na 2024 rok
• formularz opinii

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie2023-11-30 12:20
Download this file (Projekt uchwały.pdf)Projekt uchwały2023-11-30 12:20
Download this file (Formularz opinii.pdf)Formularz opinii2023-11-30 12:21