Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2016 roku, poz.353) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 09.06.2016r. wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.82.2015.IIBB z dnia 08.12.2015r.– zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T01 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych     w ewidencji gruntów  nr 266 w obrębie ewidencyjnym Przyborowice, na działkach nr 3, 433 w obrębie ewidencyjnym Wola Kiełczyńska, na działkach nr 559, 493/1, 491/1, 490/1 w obrębie ewidencyjnym Wola Malkowska oraz na działkach nr 177, 207, 120, 119, 118, 117, 134, 69, 73, 18, 17/2, 16/2 15/2 w obrębie ewidencyjnym Malkowice realizowanej  w ramach zadania pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria” w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.