Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje się, że w dniu 06 grudnia 2019 roku  wpłynął wniosek Pana Andrzeja Bednarskiego i Pana Henryka Bednarskiego prowadzących działalność gospodarczą pn. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy STABIL Henryk Bednarski, Andrzej Bednarski ul. Witosa 4/1, 28-230 Połaniec w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę stacji demontażu pojazdów wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną - hali z instalacjami: wodną, kanalizacyjną, elektryczną; hali namiotowej z instalacją elektryczną; zbiornika na ścieki technologiczne wraz z odwodnieniem terenu na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4776 w miejscowości Połaniec, obręb ewidencyjny 261205_4.0001 Połaniec, jednostka ewidencyjna 261205_4 Połaniec.