Zgodnie z art. 34a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 20 października 2022 roku wszczęto na wniosek Emitel S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową KTB_BOGORIA_SZCZEGLICE/24018 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 755 w miejscowości Rytwiany, obręb ewidencyjny 261206_2.0006 Rytwiany, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany.