INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Staszowie na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Do sprzedaży przeznaczono nieruchomość niezabudowaną położoną w Wiązownicy Dużej gm. Staszów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1206/2 o powierzchni 0,0677 ha objętą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KW Nr KI1A/00034452/6.

Przetarg odbył się w dniu 9 września 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie przy ul. Piłsudskiego 7.

Cena wywoławcza wynosiła 10 000,00 zł netto (słownie zł.: dziesięć tysięcy 00/100), Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium w wysokości - 1 000,00 zł. (słownie zł.: jeden tysiąc 00/100).

Do przetargu dopuszczone zostały dwie osoby. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi 11 000,00 zł. netto, tj. po uwzględnieniu 23% podatku VAT wynosi 13 530,00 zł. brutto.

Osoby ustalone jako nabywcy nieruchomości: Patryk i Ewelina małż. Witkowscy.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Przetarg działka nr 1206_2.pdf)Przetarg działka nr 1206_2.pdf2022-09-23 13:06