w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji
Zawodowej (CAZ) ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego
do spraw pracy

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek

.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd Powiatu w Staszowie
w celu zabezpieczenia wykonania umowy z Prezesem Zarządu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/10/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2010 roku
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica

.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na stałe na terenie powiatu
staszowskiego w roku szkolnym 2010/2011

.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Staszowie

.

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy powiatu staszowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”

.