w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2027

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”