w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie na lata 2022 - 2024

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/5/22 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski w roku szkolnym 2021/2022

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”