PWRMR 2021

   Ogłoszenie dla projektodawców „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

             W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021r., Starosta Staszowski podaje poniżej   

obszary programu, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON w roku bieżącym, tj.