Zakres działań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

 

1. Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem powiatu i Skarbu Państwa , a ponadto realizacja przepisów z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
2. W szczególności do kompetencji wydziału należy:
1) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
2) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
3) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, wydzierżawianiem, wynajmowaniem lub sprzedażą,
4) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości,
5) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,
6) podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
7) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na korzystnie z nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
8) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
9) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
10) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach Powiatu i Skarbu Państwa,
11) wykonywanie czynności związanych z:
- ustanowieniem odrębnej własności lokali,
- zarządem nieruchomością wspólną,
- administrowanie budynkami Powiatu (z wyłączeniem budynków oddanych w trwały zarząd),
12) windykacja należności Skarbu Państwa,
13) prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji załatwianie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych, z wyłączeniem spraw rekultywacji gruntów,
14) uzgadnianie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy,
15) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przeniesieniem własności działki gruntu i działki pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwu w zamian za rentę.