Zakres działań biura informatycznego


1. Do zakresu działania Biura Informatycznego należą zadania związane zapewnieniem sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych Starostwa.
2. W szczególności do kompetencji biura należy:
1) w zakresie obsługi informatycznej:
a) bezpieczeństwo systemów,
b) planowanie rozwoju informatyzacji Starostwa,
c) administrowanie i zarządzanie użytkownikami,
d) administrowanie i zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną,
e) zapewnienie sprawności działania sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym prowadzenie podstawowych prac serwisowych związanych z konserwacją i utrzymaniem sprzętu,
f) prowadzenie prac związanych z zakupem, wdrażaniem i eksploatacją sprzętu teleinformatycznego oraz aktualizacją oprogramowania.
2) w zakresie ochrony danych osobowych ( zadania wykonuje Administrator bezpieczeństwa informacji):
a) zapewnienie ochrony danych osobowych,
b) koordynowanie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego,
c) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzania danych,
d) przeprowadzanie kontroli w zakresie przetwarzania danych,
e) zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym,
f) opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji,
3) testowanie oraz wdrażanie nowych aplikacji, systemów komputerowych oraz technologii,
4) szkolenie pracowników z zakresu obsługi programów komputerowych,
5) obsługa techniczna strony internetowej Starostwa i BIP.

.