W dniu 07.01.2020 r.  Komisja wyłoniła Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr: RPSW.08.03.03-IZ.00-26-275/19, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.
Po analizie została wybrana oferta firmy: Octopus VR  Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 66, 90-105 Łódź.

Powiat Staszowski w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146) występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK, ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu.

Zarząd Powiatu w Staszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „ Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu staszowskiego w 2020 roku”

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu staszowskiego w 2020r.