ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DZ. U. z 30.07.2021 poz. 1390z późń. zm.) oraz na podstawie umowy z Gminą Szydłów z dnia 04.07.2023 r. Nr 35/A-35/2023, w związku z prowadzonymi pracami geodezyjnymi dotyczącymi wytyczenia drogi gminnej nr 390025 T-1 uprzejmie

ZAWIADAMIAM

Właścicieli, użytkowników nieruchomości oraz osoby władające na zasadach samoistnego posiadania nieruchomości wymienionymi w niżej zamieszczonej tabeli, że w dniu 12.09.2023 roku w msc. Osówka, gm. Szydłów, na gruncie - granicy działki nr 116 z działkami przyległymi, w godzinach i lokalizacjach podanych w niżej zamieszczonej tabeli nastąpi ustalenie granicy, działki ewidencyjnej nr 116 stanowiącej drogę gminną nr 390025 T-1 z działkami przyległymi, uwidocznionymi w niżej zamieszczonej tabeli.