Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek spółki Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Huberta Machaja w trybie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Kraśnik, gmina Połaniec, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 141 oraz w Połańcu, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2521, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci podwieszenia kabli światłowodowych typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej nie może zostać załatwiona w zakreślonym terminie.

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek firmy Nexera Sp. z o. o. reprezentowanej przez Pana Huberta Machaj w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Matiaszów, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 513/6 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, obejmującego prawo do umieszczenia studni kablowej SKR-1 o wym. 1080x630x800 [mm], ułożenia kanalizacji kablowej składającej się z pakietu mikrokanalizacji 4x14/10, kanalizacji w rurze osłonowej HDPE 40/3,7 oraz przecisku w rurze HDPE 75/4,5 wraz z zaciągniętym kablem światłowodowym ADSS, a także podwieszaniu kabli linii napowietrznej FTTH 12FO na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN, zostanie załatwiona w terminie do dnia 15.04.2023 r.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 339/2 i 339/3 obręb Bukowa gmina Osiek - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 186/1 obręb Gaj Koniemłocki gmina Staszów - z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2022 roku, poz. 2000 z późn. zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec działającego przez pełnomocnika P. Wojciecha Nanka z dnia 26 października 2022r., uzupełniony 16 i 25 listopada 2022r. wydana została decyzja Nr 5 –52.2/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku, znak B-II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Zrębińskiej w Połańcu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek spółki Nexera Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Kamila Czubę w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gacki, gm. Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 414/1 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie światłowodowej linii telekomunikacyjnej zostanie załatwiona w terminie do dnia 15.04.2023 r.

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic - działka o nr 216/2 (ark 1) obręb Gacki gmina Szydłów - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działka o nr 300 ark 2 obręb Brzeziny gmina Szydłów - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 577 (ark 5) obręb Potok gmina Szydłów

o czynnościach wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek - działka o nr 258 obręb Sichów Duży gmina Rytwiany - z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek - działka o nr 29 obręb Smerdyna gmina Staszów - z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek - działka o nr 55/1 obręb Wiązownica Kolonia gmina Staszów - z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek - działka o nr 86 obręb Smerdyna gmina Staszów - z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2022 roku, poz. 2000 z późn. zm.)


Starosta Staszowski


zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec działającego przez pełnomocnika P. Wojciecha Nanka z dnia 13 października 2022r., skorygowany w dniu 19 października 2022r., uzupełniony 10 i 16 listopada 2022r. wydana została decyzja Nr 5–52.1/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku, znak B-II.6740.5.52.1.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych na osiedlu Krakowskim w Połańcu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”.

o czynnościach związanych z opracowaniem opinii zleconej przez Sąd, w tym ustalenie granicy spornej, pomiar sytuacyjny do opracowania opinii - działki o nr 611 i 612 obręb Pliskowola gmina Osiek

o czynnościach wyznaczenia / ustalenia przebiegu granic - działki o nr 156/2 i 173 obręb Czernica gmina Staszów - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działka o nr 511 obręb Wola Osowa gmina Staszów - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 217 obręb Mała Wieś gmina Bogoria - z działkami sąsiednimi

Ogłoszenie

o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Zarząd Powiatu w Staszowie ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Na podstawie uchwały Nr 5/23 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr 133/22 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Zarząd Powiatu w Staszowie przedłużył termin składania wniosków do dnia 20.01.2023 r. do godz. 15.30.

Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Teresy Anny Pytel z udziałem Edwarda Jana Murczkiewicza, Janiny Piwowarskiej, Krystyny Jędrzejewskiej, Wandy Marii Elijasz o uwłaszczenie - w załączeniu przesyła ogłoszenie z prośbą o podanie go do publicznej wiadomości

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działek o nr 4690/5 i 4690/7 obręb Połaniec gmina Połaniec - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic - działka o nr 2123 obręb Połaniec gmina Połaniec - z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia / ustalenia / przyjęcia przebiegu granic - działka o nr 1953 obręb Smerdyna gmina Staszów - z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia / ustalenia / przyjęcia przebiegu granic - działka o nr 1561 obręb Oleśnica gmina Oleśnica - z działkami sąsiednimi

Sandomierz, 12.12.2022 r.

KR.ZUZ.4.4210.191.2022.JŻ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), art. 401 ust. 4 i ust. 8, art. 389 pkt 1) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5) ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

zawiadamia

strony postępowania, że wydana została decyzja, znak: KR.ZUZ.4.4210.191.2022.JŻ z dnia 12.12.2022 r., na wniosek Gminy Łubnice, Łubnice 66A, 28-232 Łubnice, o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na:

na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych – wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody, w miejscowości Łubnice - Kapkaz, do wód Cieku od Beszowej, istniejącym wylotem ø 110 mm, zlokalizowanym na dz. o nr ewid. 463/1, obręb 0008 Łubnice, gm. Łubnice, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje działki nr ewid.: 463/1, 431, 394, 531 obręb 0008 Łubnice, jednostka ewidencyjna 261202_2 Łubnice, m. Łubnice - Kapkaz, gm. Łubnice, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

GN-V.6821.18.2022

                                                           OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
                                                     Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.), informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wiśniowa gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 570/2, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 125 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 176 z późn. zm.)


Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek z dnia 26 października 2022r., uzupełniony 16 i 25 listopada 2022r. Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec działającego przez pełnomocnika P. Wojciecha Nanek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Zrębińskiej w Połańcu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 1726/2 obręb Rytwiany gmina Rytwiany - z działkami sąsiednimi

GN-V.6821.17.2022

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO

Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz.1899 ze zm.)

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach,w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wiśniowa gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 577, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 125 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.