Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 162 z późn. zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek z dnia 20 września 2023r., skorygowany w dniach 20 i 23 października 2023r. Burmistrza Miasta i Gminy Osiek działającego przez pełnomocnika P. Marcina Walkiewicz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej łączącej wieś Suchowola z miejscowością Wiązownica” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 209, 300, 324, 325, 400, 401, 2996, obręb ewidencyjny 261204_5.0015 Suchowola, jednostka ewidencyjna 261204_5 Osiek – obszar wiejski.