Zawiadomienie

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie art . 12 ust. 4a, ust. 4f, ust.5, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 20 23 r. poz. 1 62 ) za nieruchomość położoną w Połańcu, oznaczoną numer em działki 5228/1 o pow. 0,0007 ha, która na podstawie decyzji nr 5 52.2/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 30 .01.2023 roku znak: B II.6740.5.5 2.2.2022ES zmienionej postanowieniem z dnia 14.02.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona został a pod drogę gminną i stał a się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec , zostanie załatwiona w terminie do dnia 30.12.2023 r.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-III.683.75.2023.pdf)GN-III.683.75.2023.pdf2023-11-17 14:54