Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, w trybie art. 113 w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) dotycząca wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Staszowie, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 821/12, 821/14, 821/16, 821/18 na rzecz Gminy Staszów zostanie załatwiona w terminie do dnia 31.03.2024 r.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (przedłużenie_terminu_GN-V.6821.10.2023.pdf)przedłużenie_terminu_GN-V.6821.10.2023.pdf2023-12-22 08:10