STAROSTA STASZOWSKI

działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1 i ust. 7, § 8 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j .Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 103/2023 z dnia 30.10.2023 r.

ogłasza

1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Staszowie, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 3384/6 o pow. 0,0847 ha, 3384/8 o pow. 0,0070 ha objętych prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgami wieczystymi KI1A/00041231/3, KI1A/00046923/6.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-III.6840.3.2023-ogłoszenie.pdf)GN-III.6840.3.2023-ogłoszenie.pdf2024-01-19 14:29
Download this file (GN-III.6840.3.2023 regulamin.pdf)GN-III.6840.3.2023 regulamin.pdf2024-01-19 14:29