Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 z późn.zm.); art. 401 ust. 3 i 4, art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. b) art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 7, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.); Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Walczak; złożonego w dniu 10.10.2023 r. (data: 11.10.2023 r. wpływu do ZZ Sandomierz), wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. linii napowietrznej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Połaniec wzdłuż drogi gminnej – ul. Staszowska, zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 3723, 3942, 4070, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4108/4, 4109/2, 3730, 4061, 4091, obręb 0001 Połaniec, gmina Połaniec, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Informacja KR.ZUZ.4.4210.307.2023.WB.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego2024-01-31 09:47
Download this file (Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.307.2023.WB.pdf)Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.307.2023.WB2024-01-31 09:47