OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO

Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Połańcu, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 4546, 4701 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na podwieszeniu projektowanego kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej.
Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Staszowie nieruchomości położone w Połańcu, oznaczone numerami działek 4546 i 4701 znajdują się we władaniu samoistnym Skarbu Państwa. Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych pismem znak: DZKO/KI1A/00000045/23 z dnia 30.05.2023 r. poinformował, iż dla przedmiotowych nieruchomości nie odnaleziono ksiąg wieczystych.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (ogłoszenie_GN-V.6821.32.2023.pdf)ogłoszenie_GN-V.6821.32.2023.pdf2024-02-06 13:51