LXIX Sesja Rady Powiatu w Staszowie,
która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2024 roku o godzinie 9:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr LXVIII/24 z dnia 22.03.2024 roku.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/77/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Zgromadzenia SS. Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – projekt 28/24.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/80/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Kościoła Rektoralnego p.w. Zwiastowania NMP w Rytwianach z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – projekt 29/24.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2024 – 2028 - projekt 24/24.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu staszowskiego za 2023 rok – projekt 25/24.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023 rok – projekt 26/24.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu staszowskiego za 2023 rok – projekt 27/24.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2031 - projekt 30/24.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok - projekt 31/24.
 13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.
 14. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Staszowie w okresie pomiędzy sesjami.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Grzegorz Rajca