W dniu 20 października 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72; 25-602 Kielce reprezentowanego przez pełnomocnika p. Agnieszkę Żaba-Żabińską PROMOST CONSULTING T. Siwowski Sp. j. ul. Wesoła 37B/4; 25-363 Kielce na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w związku z inwestycją pn.:  „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów DW Nr 764 – Etap I” w zakresie:
1)    Przebudowy rowu otwartego w rów kryty DN 500 w przejściu pod gazociągiem w km  od 1+066 do 1+112
2)    Przebudowy rowów otwartych przydrożnych w rów kryty pod zjazdami poprzez budowę 8 szt przepustów o średnicy 0,60 m
3)    Wykonanie rowów przydrożnych trawiastych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764w km  od 0+000 do 2+ 187,5
       Parametry rowów:
-  średnia głębokość  - 0,80 m
-  szerokość dna rowu – 0,40 m
-  nachylenie skarpy i przeciwskarpy – 1:1,5 wyjątkowo 1:1

4)    Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z rowów drogowych uszczelnionych do rowów  nieuszczelnionych - do ziemi  w ilości:
Qmaxh      =         648,08 m3/h
Qśrd          =        116,51 m3/d
Qmaxrocz =    42 525,00 m3/rok
o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:
           - zawiesina ogólna  - 100 mg/l
           - węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

sporządzony dla nieruchomości położonej w Osieku Obr. 02 stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o czynnościach ustalenia linii brzegowej rzeki Czarna Staszowska. (Rudniki, Domniemani spadkobiercy po zmarłej Danucie Bugaj)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o czynnościach ustalenia linii brzegowej rzeki Czarna Staszowska. (Rudniki, Rugała Marian)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o czynnościach ustalenia linii brzegowej rzeki Czarna Staszowska. (Rudniki, Wojtan Anna)

Starosta Staszowski informuje o wywieszeniu w dniach od 22 września 2016 r. do 13 października 2016 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie przy ul. Piłsudskiego 7 wykazu dla nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Osieku, obręb 02, oznaczonej numerem działki 652 o pow. 0,1589 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków oraz wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków. (Koniemłoty, Jaros Bronisław, Czaja Czesław, Czaja Grzegorz Andrzej, Czaja Jan, Nowak Wiesława Anna)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków oraz wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków. (Kszczonowice, Strojna Maria, Szaniawska Elżbieta)

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków. (Staszów, Godzwon Tomasz)

Zawiadamiam że w dniu 26 sierpnia 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne po rozpatrzeniu wniosku Staszowskiego Centrum Medycznego Sp. z. o. o. w Koniemłotach ul. Ks. Romana Kotlarza 9; 28-200 Staszów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego tj. odcinka rowu przydrożnego o parametrach: szerokość w dnie 1,0 m, głębokość 1,08 m, nachylenie skarp 1:1 poprzez wbudowanie przepustu o średnicy 50 cm, długości 12,91m.
Planowana przebudowa jest związana z zamierzeniem inwestycyjnym dotyczącym budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 0833T Sielec - Koniemłoty - Niziny  w km 2+560   w miejscowości Koniemłoty na działkę 1074/25.
Rzędna wlotu do przepustu 195,66 m n.p.m., a rzędna wylotu 195,40 m n.p.m.

Zawiadamiam że w dniu 01 września 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3; 28-200 Staszów reprezentowanego przez pełnomocnika p. Roberta Siekluckiego  ul. Kryniczna 19/40; 31-463 Kraków na wykonanie przejścia kanałem grawitacyjnym sanitarnym wykonanym z rur PCV o średnicy DN 200  w rurze ochronnej średnicy DN 323,9 x10 pod dnem rzeki Kacanka w km 6+370 w miejscowości Wiązownica Mała.
Przejście zostanie wykonane w technologii bezwykopowej metodą HDD - przewiert poziomy. Długość przewiertu L=17,00 m.  Głębokość  pod dnem  rzeki min. 1,50 m  licząc od górnej  krawędzi  rury osłonowej, pomijając zamulenie dna .

sporządzony dla nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 5924/29 o powierzchni 0,0926 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków. (Staszów, Karolina Uklejewska)

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków i przyjęcia granic nieruchomości. (Kurozwęki, Edward Szczepański)

Zawiadomienie o przeprowadzeniu pomiaru związanego z podziałem i wyznaczeniem lini granicznej działki. (Sufczyce, Szczepan Strzała, Idzi Strzała)

Zawiadomienie  o przeprowadzeniu pomiaru związanego z wyznaczeniem granic działki. (Czarzyzna)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości. (Czernica)

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków. (Mokre, Aniela Grabka, Wincentyna Grabka).

Zawiadomienie, że zostanie przeprowadzony pomiar związany z podziałem działki i ustalenia lini granicznej. (Bogoria, Stanisław Muzyk, Józef Muzyk)

Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Bogoria wydana została decyzja Nr B – 2.2/2016 z dnia 30.06.2016 roku, znak: B.6740.2.2.2016.IIBB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn:. „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wolica”
na nieruchomościach położonych w jednostce ewidencyjnej: 261201_2 Bogoria,  oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:
72 (72/1, 72/2); 28 (28/1, 28/2); 27 (27/1, 27/2); 26 (26/1, 26/2) w obrębie ewidencyjnym Wysoki Małe 261201_2.0034,
na nieruchomościach oznaczonych numerami 48/1 (48/8, 48/9); 48/2 (48/6, 48/7); 48/3 (48/4, 48/5); 49 (49/1, 49/2); 54 (54/1, 54/2); 58 (58/1, 58/2); 61 (61/1, 61/2);  65 (65/1, 65/2); 69 (69/1, 69/2); 73 (73/1, 73/2); 77 (77/1, 77/2); 80 (80/1, 80/2);  84 (84/1, 84/2); 85 (85/1, 85/2); 88 (88/1, 88/2); 91 (91/1, 91/2); 95 (95/1, 95/2);  99 (99/1, 99/2); 102 (102/1, 102/2); 106 (106/1, 106/2); 110 (110/1, 110/2); 113 (113/1, 113/2); 116 (116/1, 116/2); 120 (120/1, 120/2); 124 (124/1, 124/2); 127 (127/1, 127/2); 130 (130/1, 130/2); 133 (133/1, 133/2); 139 (139/1, 139/2); 142 (142/1, 142/2); 145 (145/1, 145/2); 148 (148/1, 148/2); 154 (154/1, 154/2); 81 (81/1, 81/2) w obrębie ewidencyjnym Kolonia Pęcławice 261201_2.0011,
na nieruchomościach oznaczonych numerami 95: (95/1, 95/2); 98 (98/1, 98/2); 99 (99/1, 99/2); 100 (100/1, 100/2);   101 (101/1, 101/2); 102 (102/1, 102/2); 103 (103/1, 103/2); 104 (104/1, 104/2); 105/1 (105/3, 105/4): 105/2 (105/5, 105/6); 106 (106/1, 106/2); 107 (107/1, 107/2); 108 (108/1, 108/2); 109 (109/1, 109/2); 110 (110/1, 110/2); 118 (118/1, 118/2) w obrębie ewidencyjnym Wolica 261201_2.0032.

W sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego Wojewody Świętokrzyskiego Nr 2/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego

W sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Nr 1/2016 w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości. (Grabki Duże, Katarzyna Procz, Jan Procz, Magdalena Samiec)

Ogłoszenie starosty staszowskiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

Starosta Staszowski informuje, że w dniu 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1276) o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 169). W związku z powyższym właściciele gospodarstw rolnych, którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. w okresie 5 lipca 1962 r. do 5 lipca 1963 r. korzystali ze wspólnoty gruntowej, o  nieuregulowanym stanie prawnym, mogą składać do Starosty Staszowskiego wnioski o  ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków. (Korytnica, Henryk Mazur, Kazimierz Zmarzlik)

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy Szydłów z dnia 3 października 1988 r., znak: G.7420/95/88, wydanej w przedmiocie uznania za mienie gminne nieruchmości, położonej we wsi Wola Żyzna, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr: 136, 137, 214 i 215 o łącznej powierzchni  2,36 ha.

Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Bogoria z dnia 19.04.2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.: „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wolica” na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów  numerami działek: 72 (72/1, 72/2); 28 (28/1, 28/2); 27 (27/1, 27/2); 26 (26/1, 26/2) w obrębie ewidencyjnym Wysoki Małe, na nieruchomościach oznaczonych numerami 48/1 (48/8, 48/9); 48/2 (48/6, 48/7); 48/3 (48/4, 48/5); 49 (49/1, 49/2); 54 (54/1, 54/2); 58 (58/1, 58/2); 61 (61/1, 61/2); 65 (65/1, 65/2); 69 (69/1, 69/2); 73 (73/1, 73/2); 77 (77/1, 77/2); 80 (80/1, 80/2); 84 (84/1, 84/2); 85 (85/1, 85/2); 88 (88/1, 88/2); 91 (91/1, 91/2); 95 (95/1, 95/2); 99 (99/1, 99/2); 102 (102/1, 102/2); 106 (106/1, 106/2); 110 (110/1, 110/2); 113 (113/1, 113/2); 116 (116/1, 116/2); 120 (120/1, 120/2); 124 (124/1, 124/2); 127 (127/1, 127/2); 130 (130/1, 130/2); 133 (133/1, 133/2); 139 (139/1, 139/2); 142 (142/1, 142/2); 145 (145/1, 145/2); 148 (148/1, 148/2); 154 (154/1, 154/2); 81 (81/1, 81/2) w obrębie ewidencyjnym Kolonia Pęcławice, na nieruchomościach oznaczonych numerami 95 (95/1, 95/2); 98 (98/1, 98/2); 99 (99/1, 99/2); 100 (100/1, 100/2);  101 (101/1, 101/2); 102 (102/1, 102/2); (103/1, 103/2); 104 (104/1, 104/2); 105/1 (105/3, 105/4): 105/2 (105/5, 105/6); 106 (106/1, 106/2); 107 (107/1, 107/2); 108 (108/1, 108/2); 109 (109/1, 109/2); 110 (110/1, 110/2); 118 (118/1, 118/2); położonych  w obrębie ewidencyjnym Wolica.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków. (Lucyna Gajek, Józef Jaros, Elżbieta Kowalska)

Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Bogoria wydana została decyzja Nr B – 2.1/2016 z dnia 30.03.2016 roku, znak: B.6740.2.1.2016.IIBB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.: „„Budowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Wysokie Średnie” na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:
242 (242/1, 242/2); 185 (185/1, 185/2); 186 (186/1, 186/2); 187 (187/1, 187/2); 188 (188/1, 188/2); 189 (189/1, 189/2); 190 (190/1, 190/2); 191 (191/1, 191/2); 192 (192/1, 192/2); 193 (193/1, 193/2); 194 (194/1, 194/2); 195 (195/1, 195/2); 196 (196/1, 196/2); 198 (198/1, 198/2; 198/3); 199 (199/1, 199/2; 199/3); 200 (200/1, 200/2); 201/2 (201/5, 201/6); 213 (213/1, 213/2); 215 (215/1, 215/2); 216 (216/1, 216/2); 217 (217/1, 217/2); 232 (232/1, 232/2); 233 (233/1, 233/2); 234 (234/1, 234/2); 235 (235/1, 235/2); 243 (243/1, 243/2); 244 (244/1, 244/2); 247 (247/1, 247/2); 248 (248/1, 248/2); 249 (249/1, 249/2); 250 (250/1, 250/2); 251 (251/1, 251/2); 252 (252/1, 252/2); 253 (253/1, 253/2); 254 (254/1, 254/2); 255 (255/1, 255/2); 256 (256/1, 256/2); 257 (257/1, 257/2); 258 (258/1, 258/2); 259 (259/1, 259/2); 260 (260/1, 260/2); 261 (261/1, 261/2); 262 (262/1, 262/2); 263 (263/1, 263/2); 264 (264/1, 264/2); 265 (265/1, 265/2) 44, 201/3 i 181 położonych w obrębie Wysoki Średnie.

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 25.03.2016r. przekazał skargę Pana Marka Mruczkowskiego na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.02.2016r., znak: IN-III.7821.1.1.2016, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Starosty Staszowskiego Nr S-118.3/2015 z dnia 14.12.2015r,. znak: B.6740.118.3.2015.IICS do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

w dniu 05 lutego 2016 roku zostało wszczęte na wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31; 28-200 Staszów postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową drogi gminnej w miejscowości Wiązownica Duża, gmina Staszów  w zakresie:
1) budowy rowu otwartego o szerokości dna 0,4 m, głębokości 0,8 m, długości 465,87 m, nachyleniu skarp 1:1,5 oraz przebudowy tego rowu w rów kryty polegającej na wykonaniu 44 przepustów o średnicy 50 cm, długości 5,0 m każdy,
2) budowy przepustu zlokalizowanego pod koroną drogi w km 0+667,00 długości 7,5 m, średnicy 60 cm
3) budowy rowu otwartego o szerokości dna 0,4 m, głębokości 0,8 m, długości 0,8 m, nachyleniu skarp 1:1,5
4) wprowadzanie wód deszczowych z drogi gminnej do istniejącego rowu w ilości;
      Qmaxh = 0,21 m3/h
      Qśrd = 5,49 m3/d
      Qmaxrocz = 1622,9 m3/rok
o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:
           - zawiesina ogólna  - 100 mg/l
           - węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 18.02.2016r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Starosty Staszowskiego Nr S-118.3/2015 z dnia 14.12.2015r. znak: B.6740.118.3.2015.IICS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy ulicy Akacjowej, Wiśniowej, odcinka 4 w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic na osiedlu Staszówek w Staszowie".

W dniu 18 stycznia 2016 roku zostało wszczęte na wniosek Pana Stanisława Chyli zam. Niedziałki 13, 28-230 Połaniec i Pana Piotra Chyli zam. Kłoda ul. Długa 135, 28-236 Rytwiany postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:
1.    Piętrzenia wód rzeki Czarnej Staszowskiej w km 14+080 w m. Kłoda do rzędnej NPP 169,67 m. n.p.m. za pomocą istniejącego jazu, celem skierowania wody na młynówkę;
2.    Piętrzenia wody na młynówce do rzędnej NPP 169,55 m n.p.m. za pomocą istniejącego jazu młyńskiego w Niedziałkach;
3.    Zwrotnego poboru wody spiętrzonej dla potrzeb istniejącej MEW w ilości 1,332 m3/s;
4.    Poboru wody dla potrzeb istniejących stawów rybnych w Niedziałkach przy pomocy mnichów:
     - do napełniania stawów,
     - do podtrzymania zalewu.
5.    Odprowadzania wody ze stawów do rzeki Czarna Staszowska.

Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Bogoria z dnia 12.01.2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.: „Budowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Wysoki Średnie” na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:
242 (242/1, 242/2); 185 (185/1, 185/2); 186 (186/1, 186/2); 187 (187/1, 187/2); 188 (188/1, 188/2); 189 (189/1, 189/2);190 (190/1, 190/2); 191 (191/1, 191/2); 192 (192/1, 192/2); 193 (193/1, 193/2); 194 (194/1, 194/2); 195 (195/1, 195/2);196 (196/1, 196/2); 198 (198/1, 198/2; 198/3); 199 (199/1, 199/2; 199/3); 200 (200/1, 200/2); 201/2 (201/5, 201/6);213 (213/1, 213/2); 215 (215/1, 215/2); 216 (216/1, 216/2); 217 (217/1, 217/2); 232 (232/1, 232/2); 233 (233/1, 233/2); 234 (234/1, 234/2); 235 (235/1, 235/2); 243 (243/1, 243/2); 244 (244/1, 244/2); 247 (247/1, 247/2); 248 (248/1, 248/2); 249 (249/1, 249/2); 250 (250/1, 250/2); 251 (251/1, 251/2); 252 (252/1, 252/2); 253 (253/1, 253/2); 254 (254/1, 254/2); 255 (255/1, 255/2); 256 (256/1, 256/2); 257 (257/1, 257/2); 258 (258/1, 258/2); 259 (259/1, 259/2); 260 (260/1, 260/2);261 (261/1, 261/2); 262 (262/1, 262/2); 263 (263/1, 263/2); 264 (264/1, 264/2); 265 (265/1, 265/2) położonych w obrębie Wysoki Średnie.