Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z  2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.76.2015.IIBB z dnia 27 listopada 2015 roku  - dla Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o, ul. Halicka 9, 31-036 Kraków- pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T10 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych   w ewidencji gruntów nr 453/2, 453/1, 405, 454, 455, 456/1, 457, 459/1, 459/2, 417/1, 460/2, 475 w obrębie ewidencyjnym Szczeglice oraz na działkach nr 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 44, 6, 28/1, 27/1, 26/1, 27/2, 26/2, 72/1, 72/2, 201/2, 213, 215, 216, 181, 242 w obrębie ewidencyjnym Wysoki Średnie realizowanej  w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.